Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in D:\Web\WWW\temp-18-250.cimec.ro\plugins\system\canonicalization\canonicalization.php on line 46
Institutul Național al Patrimoniului - BIBLIOGRAF IA (S)– SECȚIA PRODUCȚIE ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI CONTRACTUAL VACANT

SHARE

Noutăți

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in D:\Web\WWW\temp-18-250.cimec.ro\libraries\joomla\html\parameter.php on line 512

BIBLIOGRAF IA (S)– SECȚIA PRODUCȚIE ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI CONTRACTUAL VACANT

Rate this item
(0 votes)


Nr. înregistrare 2916/05.05.2023

Aprobat,
Manager interimar,

Valeria - Oana ZAHARIA


BIBLIOGRAF IA (S)- SECŢIA PRODUCŢIE

ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI CONTRACTUAL VACANT


Institutul Naţional al Patrimoniului, denumit în continuare I.N.P. sau Institutul, organizează, în temeiul Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri bugetare în anul 2023, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de Bibliograf IA (S) în cadrul Secţiei Producţie, Structura Restaurare, contract încheiat pentru perioadă nedeterminată, încadrat cu normă întreagă, după cum urmează:

A: CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE (cf. HG. 1336/2022):

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.B. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 1336/2022):

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1 la prezentul anunţ, publicată la rubrica Tipizate;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) curriculum vitae, model comun european.
(2) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul anunţ, publicată la rubrica Tipizate.
(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de
încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.
(5)Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
(6) Dosarele de concurs se depun la compartimentul secretariat al Institutului sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică la adresa de email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., înăuntrul termenului de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.
(7) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de email comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
(8) Transmiterea documentelor prin poşta electronică se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
(9) Nerespectarea prevederilor alin. (6) şi (8), după caz, conduce la respingerea candidatului.
(10) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

C. CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1. Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializareaconstrucţii civile, industriale şi agricole / construcţii căi ferate, drumuri şi poduri / hidrotehnică;
2. Vechime în muncă: Minim 1 an;
3. Vechime în specialitate: Minim 1 an experienţă în cadrul instituţiilor publice şi/sau private;
4. Limbi străine: Cunoaşterea la nivel de utilizare independentă a unei limbi de circulaţie internaţională (citit, scris, vorbit);
6. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Pachet Microsoft Office, cunoştinţe de operare PC, nivel avansat. Cunoştinţe de operare programe devize construcţii constituie un avantaj
7. Cerinţe specifice:
a) Cunoaşterea temeinică a legislaţiei aplicabile sistemului public în domeniul construcţiilor, inclusiv monumente istorice, al finanţelor publice şi al achiziţiilor publice: Legea nr. 10/1995 c.m.c.u. privind calitatea în construcţii; Legea nr. 50/1991 c.m.c.u. privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 c.m.c.u., HG nr. 273/1994 c.m.c.u. privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, Legea nr. 422/2001 c.m.c.u. privind protejarea monumentelor istorice; Legea nr. 500/2002 c.m.c.u. privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 98/2016 c.m.c.u. privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea 395/2016 c.m.c.u. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
b) Capacitate de autoorganizare şi prioritizare a sarcinilor;
c) Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
d) Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară.


D. DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI (extras din fişa postului):

Ocupantul postului de Bibliograf IA (S) are, în principal, următoarele sarcini şi atribuţii:
a) participă la monitorizarea stadiului lucrărilor de consolidare, restaurare, lucrări de construcţii - arhitectură şi componente artistice, asistenţă tehnică şi proiectare contractate şi finanţate prin Programul Naţional de Restaurare a monumentelor istorice şi/sau altor proiecte de finanţare gestionate de I.N.P., pe fiecare obiectiv - monument istoric şi operatori economici din perspectiva fondurilor alocate şi a necesarului de fonduri în colaborare cu Secţia Inspecţie Şantiere şi structurile din componenta activităţii dedicată programelor, proiectelor, promovării şi elaborării de norme şi metodologii în domeniu;
b) colectează date privind necesarul de fonduri şi/sau suplimentări de fonduri pentru continuarea şi/sau finalizarea execuţiei lucrărilor de consolidare, restaurare, lucrări de construcţii - arhitectură.
c) analizează şi verifică anual devizele rest de executat întocmite de către operatorii economici pentru obiectivele monumente istorice finanţate prin programele gestionate de către I.N.P.:
1. din punct de vedere al cantităţilor rămase de executat;
2. din punct de vedere al preţurilor unitare înscrise;
3. din punct de vedere al aprobării de către comisia din cadrul I.N.P., a dispoziţiilor de şantier emise de către proiectantul lucrării, a notelor de comandă suplimentară şi/sau a notelor de renunţare.
d) analizează şi verifică situaţii de lucrări acceptate la plată de către personalul de specialitate din cadrul Secţiei Inspecţie Şantiereaferente proiectelor finanţate prin Programul Naţional de Restaurare a monumentelor istorice şi/sau altor proiecte de finanţare gestionate de I.N.P.;
e) întocmeştedocumentele necesare pentru deblocarea garanţiilor de bună execuţie pe obiectiv şi operatori economici, în condiţiile legii.
f) cunoaşte, aplică şi respectă normele, procedurile şi regulamentele interne precum şi dispoziţiile legale incidente.


E. BIBLIOGRAFIE:

1. O.M.C. nr. 2025/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
2. HG nr.593/2011 c.m.c.u. privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului;
3. H.G. nr. 90/2010 c.m.c.u. privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii;
4. Legea nr. 422/2001 c.m.c.u. privind protejarea monumentelor istorice;
5. Legea nr. 10/1995 c.m.c.u. privind calitatea în construcţii;
6. Legea nr. 50/1991 c.m.c.u. privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
7. HG nr 273/1994 c.m.c.u. privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor;
8. HG nr. 907/ 2016 c.m.c.u. privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
9. Legea nr. 477/2004 c.m.c.u. privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
10. Legea nr. 500/2002 c.m.c.u. privind finanţele publice;
11. Legea 98/2016 c.m.c.u. privind achiziţiile publice;
12. HG nr. 395/2016 c.m.c.u. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.


F. TEMATICĂ:

1. Protejarea monumentelor istorice;
2. Prevederi referitoare la investiţiile publice;
3. Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
4. Derularea şi finalizarea contractelor de achiziţie publică de execuţie lucrări şi de prestări servicii de proiectare;
5. Autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
6. Sistemul calitatii in constructii;
7. Receptia la Terminarea Lucrărilor;
8. Recepţia Finală;
9. Cartea Tehnică a Construcţiei;
10. Garantia de participare si garantia de buna executie;
11. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică.


G. LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de BIBLIOGRAF IA (S) va avea loc în perioada 26.05.2023 - 16.06.2023.

Depunerea dosarelor
în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 26.05.2023, ora 10.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Lidia Gabriela Negrea, tel:0213366073.
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 30.05.2023, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 31.05.2023, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 06.06.2023, ora 10.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 07.06.2023, ora 10.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 08.06.2023, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 09.06.2023, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 12.06.2023, ora 10.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 13.06.2023, ora 13.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 14.06.2023, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 15.06.2023, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 16.06.2023, ora 10.00.

Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 16.06.2023, ora 12.00.

Pentru postul de Bibliograf IA (S), salariul variază între 5517 lei brut pentru vechime minimă şi 6870 lei brut pentru vechime maximă, la care se adaugă un spor în cuantum de 679 lei brut corespunzător condiţiilor de vechime minimă, respectiv 846 lei brut corespunzător condiţiilor de vechime maximă, pentru condiţii de muncă periculoase şi vătămătoare, precum şi o indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei lunar.
Situl web al institutului este: www.temp-18-250.cimec.ro

Întocmit,
Alexandra Stoica
Director adjunct de specialitate 

Read 203 times