Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in D:\Web\WWW\temp-18-250.cimec.ro\plugins\system\canonicalization\canonicalization.php on line 46
Institutul Național al Patrimoniului - Şef oficiu II(S) - Oficiu verificare proiecte Anunţ public de scoatere la concurs a postului contractual vacant

SHARE

Noutăți

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in D:\Web\WWW\temp-18-250.cimec.ro\libraries\joomla\html\parameter.php on line 512

Şef oficiu II(S) - Oficiu verificare proiecte Anunţ public de scoatere la concurs a postului contractual vacant

Rate this item
(0 votes)

 Nr. înregistrare 2915/05.05.2023

Aprobat,

Manager interimar,


Valeria - Oana ZAHARIAŞef oficiu II(S) - Oficiu verificare proiecte
Anunţ public de scoatere la concurs a postului contractual vacant
Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie publică din România cu responsabilităţi în domeniul patrimoniului cultural. Institutul desfăşoară activităţi variate, de la identificare, cercetare şi evidenţă, la gestiune, conservare şi punere în valoare a patrimoniului, în toate formele sale de manifestare - imobil, mobil, imaterial sau digital.
Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este direct subordonat Ministerului Culturii şi este finanţat de la bugetul de stat şi din fonduri proprii. Echipa INP este formată din peste o sută de persoane, distribuite în cele cinci direcţii de specialitate - patrimoniu imobil; patrimoniu mobil, intangibil şi digital; patrimoniu imaterial şi cultură tradiţională; programe, proiecte ,promovare şi metodologii; tehnic - şi în alte compartimente funcţionale. Personalul INP îşi desfăşoară activitatea în cele trei sedii din Bucureşti, dintre care două sunt monument istoric.
Institutul Naţional al Patrimoniului,organizează, în temeiul Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri bugetare în anul 2023, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de Şef oficiu II(S) în cadrul Oficiului verificare proiecte, contract încheiat pentru perioadă nedeterminată, încadrat cu normă întreagă, după cum urmează:

A. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE (cf. HG. 1336/2022):

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;


B. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 1336/2022):

1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1 la prezentul anunţ, publicată la rubrica Tipizate (www.patrimoniu.gov.ro);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) curriculum vitae, model comun european.
2. Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul anunţ, publicată la rubrica Tipizate.
3. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de
încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
4. Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.
5. Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
6. Dosarele de concurs se depun la compartimentul secretariat al Institutului sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică la adresa de email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., înăuntrul termenului de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.
7. În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de email comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
8. Transmiterea documentelor prin poşta electronică se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
9. Nerespectarea prevederilor alin. (6) şi (8), după caz, conduce la respingerea candidatului.
10. Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

C. CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1. Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, cu specializare în construcţii sau arhitectură;
2. Vechime în specialitate: minim 5 ani; vechime în funcţie de conducere: minim 1 an;
3. Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecţionare/specializare, studii postuniversitare în domeniul protejării patrimoniului cultural;
4. Limbi străine: cunoaşterea la nivel mediu a cel puţin unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel B2 conform standardelor CEFR);
5. Cerinţe specifice:
a) buna cunoaştere a patrimoniului cultural imobil din România, a necesităţilor şi a priorităţilor de intervenţie pentru protejarea acestuia;
d) Capacitate de autoorganizare şi prioritizare a sarcinilor proprii şi a celor din subordine;
c) Capacitatea de asumare a răspunderii ce decurge din atribuţiile specifice postului, aşa cum sunt definite prin fişa de post, de a accepta şi suporta consecinţele deciziilor asociate atribuţiilor încredinţate, corespunzător nivelului ierarhic al postului ocupat, de a accepta erorile, sau, după caz, deficienţele propriei activităţi şi de a răspunde pentru acestea;
d) Atenţie sporită pentru detalii;
e) experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge); programe CAD (ex. AutoCAD) şi prelucrare imagine (ex. Photoshop);
f) Competenţe în culegerea, clasificarea şi interpretarea informaţiilor în vederea pregătirii rapoartelor;
g) Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
h) Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară.

D.DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI (extras din fişa postului):

Oficiul Verificare Proiecte este condus de un şef Oficiu şi funcţionează în subordinea Directorului Direcţiei Restaurare, are relaţii funcţionale cu celelalte secţii sau structuri ale Direcţiei Restaurare, precum şi, după caz, cu structurile funcţionale şi de specialitate din cadrul I.N.P.
1. coordonarea colectivelor de proiectare din cadrul Oficiu verificări al INP;
2. coordonarea activităţilor de verificare a documentaţiilor de proiectare/ documentaţiile de specialitate predate, din punctul de vedere al conţinutului tehnic, al respectării parametrilor tehnici, al normelor, normativelor şi reglementărilor legale în vigoare pentru proiectele finanţate prin Programul Naţional de Restaurare a monumentelor istorice şi/sau prin alte programe de finanţare;
3. întocmira referatelor de verificare a documentaţiilor predate pentru proiectele finanţate prin Programul Naţional de Restaurare a monumentelor istorice şi/sau prin alte programe de finanţare, prin care solicită proiectantului general sau proiectantului de specialitate completări şi/sau modificări ale documentaţiei tehnice, conform normelor, normativelor şi reglementărilor legale în vigoare şi urmăreşte introducerea acestora în documentaţie;
4. verificarea introducerii completărilor soliciate în documentaţia de proiectare aferentă proiectelor finanţate prin Programul Naţional de Restaurare a monumentelor istorice şi/sau prin alte programe de finanţare a condiţiilor care decurg din avizele Ministerului Culturii - Comisia Naţională a Monumentelor Istorice şi Consiliul Tehnico-Economic al INP sau MC, precum şi din celelalte avize şi acorduri emise de către organele şi/sau instituţiile în drept;
5. verificarea corectitudinii coeficienţilor legali introduşi în documentaţia economică aferentă proiectelor finanţate prin Programul naţional de restaurare a monumentelor istorice, conform legislaţiei în vigoare;
6. înaintează Consiliului Tehnico-Economic al INP în vederea analizării şi avizării documentaţiile tehnico-economice aferente proiectelor finanţate prin Programului Naţional de Restaurare a monumentelor istorice şi/sau prin alte proiecte de finanţare;
7. asigură Secretariatul Consiliului Tehnico-Economic al INP;
8. participare la comisii tehnice în cadrul institutului.

E. OFERTA:

1. lucru într-un domeniu de mare importanţă şi înaltă specializare - protejarea patrimoniului imobil;
2. coordonarea unui colectiv pluridisciplinar dinamic;
3. participare la proiecte majore de restaurare şi punere în valoare a patrimoniului imobil;
4. oportunităţi pentru dezvoltarea profesională în domeniul patrimoniului cultural;
5. traininguri şi cursuri de formare profesională;
6. contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
7. program flexibil.

F.BIBLIOGRAFIE:

1. O.M.C. nr. 2025/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
2. Ordin al Ministrului Culturii nr. 3.765/2016 - Normele metodologice privind elaborarea şi derularea Programului naţional de restaurare a monumentelor istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, şi gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului
3. Ordin al Ministrului Culturii nr. 2978/2019 - Modificarea Normelor metodologice privind elaborarea şi derularea Programului naţional de restaurare a monumentelor istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, şi gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 3.765/2016
4. Hotărâre de Guvern nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu completările şi modificările ulterioare.
5. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Dispoziţia nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării;
11. Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional - republicată;
12. Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
13. Hotărârea nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a Execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;


G.TEMATICĂ


1. Principiile restaurării monumentelor istorice şi modul în care acestea se regăsesc în legislaţia românească specifică.
2. Proceduri operaţionale privind optimizarea modului de lucru;
3. Verificarea documentaţiilor tehnico-econimice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice;;
4. Sistemul calităţii în constructii.

H.LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de Şef oficiu II(S) - Oficiul verificare proiecte, va avea loc în perioada 25.05.2023 - 15.06.2023.
Depunerea dosarelor
în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 25.05.2023, ora 10.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Lidia Gabriela Negrea, tel:0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.temp-18-250.cimec.ro) cel târziu la data de 29.05.2023, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 30.05.2023, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.temp-18-250.cimec.ro) cel târziu la data de 31.05.2023, ora 10.00.CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 06.06.2023, ora 10.00 (fără a se depăşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.temp-18-250.cimec.ro) cel târziu la data de 07.06.2023, ora 10.00.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 08.06.2023, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.temp-18-250.cimec.ro) cel târziu la data de 09.06.2023, ora 10.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 12.06.2023, ora 10.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.temp-18-250.cimec.ro) cel târziu la data de 13.06.2023, ora 10.00.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 14.06.2023, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.temp-18-250.cimec.ro) cel târziu la data de 15.06.2023, ora 10.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.temp-18-250.cimec.ro), cel târziu la data de 15.06.2023, ora 12.00.

Pentru postul de Şef oficiu II(S) - Oficiul verificare proiecte salariul este de 5791 lei brut, la care se adaugă un spor în cuantum de 835 lei brut, pentru condiţii de muncă periculoase şi vătămătoare, precum şi o indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei lunar.

Situl web al institutului este: www.temp-18-250.cimec.ro


Întocmit,

Director Adjunct Restaurare,
Alexandra STOICA

Read 201 times