Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in D:\Web\WWW\temp-18-250.cimec.ro\plugins\system\canonicalization\canonicalization.php on line 46
Institutul Național al Patrimoniului - Șef secție II – Secția inspecție șantiere Anunț public de scoatere la concurs a unui post contractual vacant

SHARE

Noutăți

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in D:\Web\WWW\temp-18-250.cimec.ro\libraries\joomla\html\parameter.php on line 512

Șef secție II – Secția inspecție șantiere Anunț public de scoatere la concurs a unui post contractual vacant

Rate this item
(0 votes)

Nr. înregistrare 2880/04.05.2023

Aprobat,

Manager interimar,Valeria - Oana ZAHARIA


Şef secţie II - Secţia inspecţie şantiere
Anunţ public de scoatere la concurs a unui post contractual vacant


Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie publică din România cu responsabilităţi în domeniul patrimoniului cultural. Institutul desfăşoară activităţi variate, de la identificare, cercetare şi evidenţă, la gestiune, conservare şi punere în valoare a patrimoniului, în toate formele sale de manifestare - imobil, mobil, imaterial sau digital.
Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este direct subordonat Ministerului Culturii şi este finanţat de la bugetul de stat şi din fonduri proprii. Echipa INP este formată din peste o sută de persoane, distribuite în cele cinci direcţii de specialitate - patrimoniu imobil; patrimoniu mobil, intangibil şi digital; patrimoniu imaterial şi cultură tradiţională; programe, proiecte ,promovare şi metodologii; tehnic - şi în alte compartimente funcţionale. Personalul INP îşi desfăşoară activitatea în cele trei sedii din Bucureşti, dintre care două sunt monument istoric.
Institutul Naţional al Patrimoniului,organizează, în temeiul Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri bugetare în anul 2023, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de Şef secţie II în cadrul Secţiei inspecţie şantiere, contract încheiat pentru perioadă nedeterminată, încadrat cu normă întreagă, după cum urmează:
A: CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE (cf. HG. 1336/2022):
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.

B. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 1336/2022):

1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1 la prezentul anunţ, publicată la rubrica Tipizate (www.patrimoniu.gov.ro);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) curriculum vitae, model comun european.
2. Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul anunţ, publicată la rubrica Tipizate.
3. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de
încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
4. Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.
5. Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
6. Dosarele de concurs se depun la compartimentul secretariat al Institutului sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică la adresa de email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., înăuntrul termenului de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.
7. În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de email comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
8. Transmiterea documentelor prin poşta electronică se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
9. Nerespectarea prevederilor alin. (6) şi (8), după caz, conduce la respingerea candidatului.
10. Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

C. CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1.Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea construcţii civile;
2. Vechime în specialitate: minim 5 ani experienţă în proiecte derulate pe investiţii publice şi/sau private; vechime în funcţie de conducere: minim 1 an;
3. Inginer construcţii civile, atestat de MC în domeniul protejării monumentelor istorice, calitatea specialist sau expert, cel puţin domeniul 1 - restaurare arhitectură şi domeniul 4 - consolidare/restaurare structuri istorice, specializarea F - dirigentare lucrări;
4. Limbi străine: cunoaşterea la nivel mediu a cel puţin unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel B2 conform standardelor CEFR);
5. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge); programe CAD (ex. AutoCAD) şi prelucrare imagine (ex. Photoshop);
6. Cerinţe specifice:
a) Cunoaşterea temeinică a legislaţiei aplicabile sistemului public în domeniul construcţiilor, inclusiv al monumentelor istorice, al finanţelor publice şi al achiziţiilor publice;
b) Capacitate de autoorganizare şi prioritizare a sarcinilor;
c) Capacitatea de asumare a răspunderii ce decurge din atribuţiile specifice postului, aşa cum sunt definite prin fişa de post, de a accepta şi suporta consecinţele deciziilor asociate atribuţiilor încredinţate, corespunzător nivelului ierarhic al postului ocupat, de a accepta erorile, sau, după caz, deficienţele propriei activităţi şi de a răspunde pentru acestea;
d) Atenţie sporită pentru detalii;
e) Competenţe în culegerea, clasificarea şi interpretarea informaţiilor în vederea pregătirii rapoartelor;
f) Disponibilitate pentru lucru în program prelungit/ în anumite condiţii;
g) Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară.

D. DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI (extras din fişa postului):

Secţia Inspecţie Şantiere este condusă de un şef secţie şi funcţionează în subordinea directorului adjunct restaurare, are relaţii funcţionale cu celelalte compartimente ale structurii Restaurare, precum şi, după caz, cu structurile funcţionale şi de specialitate din cadrul I.N.P.

a) coordonează activitatea Secţiei Inspecţie Şantiere în desfăşurarea lucrărilor de consolidare, restaurare şi punere în valoare pentru obiectivele monumente istorice finanţate din fonduri publice gestionate de către I.N.P.;
b) prestează, prin verificatori şi/sau personalul de specialitate din cadrul Secţiei inspecţie şantiere atestaţi în domeniu, servicii de specialitate de verificare, supraveghere şi dirigentare lucrări aferente activităţilor de protejare, constând în restaurare, consolidare şi punere în valoare a monumentelor istorice deţinute de alte instituţii publice şi unităţi de drept public şi/sau privat, în condiţiile legii;
c) urmăreşte execuţia lucrărilor de consolidare - restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice şi de asemenea monitorizează, verifică şi vizează documentele justificative aferente asistenţei tehnice acordate pe şantier de către proiectantul general şi/sau de specialitate;
d) analizează şi verifică stadiul realizării lucrărilor şi încadrarea acestora în termenele stabilite prin graficele de execuţie;
e) analizează, verifică şi semnează, din punctul de vedere al oportunităţii şi legalităţii, notele de comandă suplimentară, întocmite de către executantul restaurator şi verificate de dirigintele de şantier, pe baza dispoziţiilor de şantier emise de către proiectant;
f) verifică terminarea execuţiei lucrărilor şi propune recepţia acestora, la care participă, prin împuterniciţii săi, în calitate de membru al comisiei de recepţie, în condiţiile legii;
g) propune organizarea comisiilor de recepţie a lucrărilor executate în condiţiile legii;
h) verifică şi răspunde, potrivit competenţelor legale, de activitatea executanţilor, desfăşurată pe şantierele finanţate din fonduri derulate prin I.N.P.;
i) verifică, avizează şi răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, prin verificatori şi/sau diriginţii de şantier, executarea corespunzătoare, cantitativă şi calitativă, a lucrărilor de arhitectură, construcţii - instalaţii şi a componentelor artistice la obiectivele monumente istorice, finanţate din fonduri publice gestionate de către I.N.P.;
j) analizează, verifică şi avizează situaţiile de lucrări şi documentele justificative ce le însoţesc, contract/act adiţional, facturi, caiet ataşament, liste de consumuri de materiale, manoperă, utilaj, transport, copii ale facturilor de materiale şi de închiriere a utilajelor, CD cu imagini reprezentative din timpul execuţiei lucrărilor şi, acolo unde este cazul, dispoziţii de şantier, note de comandă suplimentară şi note de renunţare aprobate de către comisia din cadrul I.N.P., aferente proiectelor finanţate prin Programul Naţional de Restaurare a monumentelor istorice şi/sau altor proiecte de finanţare;
k) fundamentează necesarul de fonduri şi/sau suplimentări de fonduri pentru continuarea şi/sau finalizarea execuţiei lucrărilor de restaurare.

E. OFERTA:

1. lucru într-un domeniu de mare importanţă şi înaltă specializare - protejarea patrimoniului imobil;
2. coordonarea unui colectiv pluridisciplinar dinamic;
3. participare la proiecte majore de restaurare şi punere în valoare a patrimoniului imobil;
4. oportunităţi pentru dezvoltarea profesională în domeniul patrimoniului cultural;
5. traininguri şi cursuri de formare profesională;
6. contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
7. program flexibil.


F. TEMATICA:

1. Calitatea în intervenţiile de restaurarea, conservarea, consolidarea şi punere în valoare a monumentelor istorice finanţate prin fonduri publice;
2. Proceduri operaţionale şi de management în lucrările de execuţie pe monumente istorice;
3. Factorilor implicati în activitatea de asigurare a calitatii in constructii - responsabilităţi;
4. Managementul riscului în derularea lucrărilor de execuţie;
5. Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
6. Sistemul calitatii in constructii;
7. Receptia la Terminarea Lucrărilor;
8. Recepţia Finală;
9. Cartea Tehnică a Construcţiei;
10. Garantia de participare si garantia de buna executie.


G. BIBLIOGRAFIE:

1. O.M.C. nr. 2025/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
2. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificarile şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
4. HG nr 343/2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor;
5. H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
9. Hotărâre de Guvern nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu completările şi modificările ulterioare.

H. LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de Şef secţie II - Secţia inspecţie şantiere, va avea loc în perioada 23.05.2023 - 13.06.2023.
Depunerea dosarelor
în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 23.05.2023, ora 10.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Lidia Gabriela Negrea, tel:0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.temp-18-250.cimec.ro) cel târziu la data de 25.05.2023, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 26.05.2023, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.temp-18-250.cimec.ro) cel târziu la data de 29.05.2023, ora 10.00.CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 30.05.2023, ora 10.00 (fără a se depăşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.temp-18-250.cimec.ro) cel târziu la data de 31.05.2023, ora 10.00.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 06.06.2023, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.temp-18-250.cimec.ro) cel târziu la data de 07.06.2023, ora 10.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 08.06.2023, ora 10.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.temp-18-250.cimec.ro) cel târziu la data de 09.06.2023, ora 10.00.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 12.06.2023, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.temp-18-250.cimec.ro) cel târziu la data de 13.06.2023, ora 10.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.temp-18-250.cimec.ro), cel târziu la data de 13.06.2023, ora 12.00.

Pentru postul de Şef secţie II - Secţia inspecţie şantiere, salariul este de 6580 lei brut, la care se adaugă un spor în cuantum de 947 lei brut, pentru condiţii de muncă periculoase şi vătămătoare, precum şi o indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei lunar.

Situl web al institutului este: www.temp-18-250.cimec.ro


Întocmit,

Director restaurare
Alexandra STOICA


 

Read 203 times