Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in D:\Web\WWW\temp-18-250.cimec.ro\plugins\system\canonicalization\canonicalization.php on line 46
Institutul Național al Patrimoniului - Bibliograf IA (S)- Secţia programe şi proiecte culturale Anunţ public de scoatere la concurs a unui post contractual vacant

SHARE

Noutăți

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in D:\Web\WWW\temp-18-250.cimec.ro\libraries\joomla\html\parameter.php on line 512

Bibliograf IA (S)- Secţia programe şi proiecte culturale Anunţ public de scoatere la concurs a unui post contractual vacant

Rate this item
(0 votes)


Nr. înregistrare 3062/11.05.2023

Aprobat,

Manager interimar,Valeria - Oana ZAHARIA


Bibliograf IA (S)- Secţia programe şi proiecte culturale
Anunţ public de scoatere la concurs a unui post contractual vacantInstitutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie publică din România cu responsabilităţi în domeniul patrimoniului cultural. Institutul desfăşoară activităţi variate, de la identificare, cercetare şi evidenţă, la gestiune, conservare şi punere în valoare a patrimoniului, în toate formele sale de manifestare - imobil, mobil, imaterial sau digital.
Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este direct subordonat Ministerului Culturii şi este finanţat de la bugetul de stat şi din fonduri proprii. Echipa INP este formată din peste o sută de persoane, distribuite în cele cinci direcţii de specialitate - patrimoniu imobil; patrimoniu mobil, intangibil şi digital; patrimoniu imaterial şi cultură tradiţională; programe, proiecte ,promovare şi metodologii; tehnic - şi în alte compartimente funcţionale. Personalul INP îşi desfăşoară activitatea în cele trei sedii din Bucureşti, dintre care două sunt monument istoric.

Institutul Naţional al Patrimoniului,organizează, în temeiul Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri bugetare în anul 2023, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de Bibliograf IA (S) în cadrul Secţiei programe şi proiecte culturale, contract încheiat pentru perioadă nedeterminată, încadrat cu normă întreagă, după cum urmează:


A: CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE (cf. HG. 1336/2022):

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.

B. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 1336/2022):

1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1 la prezentul anunţ, publicată la rubrica Tipizate (www.patrimoniu.gov.ro);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) curriculum vitae, model comun european.
2. Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul anunţ, publicată la rubrica Tipizate.
3. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de
încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
4. Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.
5. Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
6. Dosarele de concurs se depun la compartimentul secretariat al Institutului sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică la adresa de email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., înăuntrul termenului de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.
7. În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de email comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
8. Transmiterea documentelor prin poşta electronică se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
9. Nerespectarea prevederilor alin. (6) şi (8), după caz, conduce la respingerea candidatului.
10. Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

C. CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1.Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; domeniul ştiinţelor umaniste şi arte, ramura de ştiinţe istorie sau studii culturale;
2.Minim 3 ani vechime în muncă;
3.Cunoaşterea la nivel de utilizare independentă a limbii engleze (citit, scris, vorbit);
4.Bune abilităţi de comunicare şi capacitate de organizare;
5.Experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge);
6.Bună cunoaştere a fondurilor nerambursabile, a redactării de proiecte culturale;
7.Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor şi locului de muncă; capacitatea de a se concentra pe realizarea mai multor sarcini în acelaşi timp; capacitate de a respecta termene limită; atenţie către detalii; plăcere şi abilitate de a învăţa lucruri noi; responsabilitate, ordine, corectitudine şi seriozitate;
8.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de evaluare, analiză, sinteză, de lucru individual şi în echipă, de lucru sub stres, de a transpune în practică cunoştinţele dobândite, abilităţi de comunicare şi de relaţionare interpersonale, abilităţi de a lucra în situaţii bine definite şi structurate în contextul unor echipe multidisciplinare, de a lucra în context multidisciplinar şi intercultural, integritate, punctualitate, promptitudine, iniţiativă, confidenţialitate.

D.DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI (extras din fişa postului):

1.Participă la implementarea de programe şi proiecte interne şi internaţionale, participă la investigaţii, proiecte-pilot, cercetări şi studii specifice domeniului patrimoniului cultural;
2.Participă la manifestări naţionale şi internaţionale dedicate punerii în valoare, introducerii în
circuite turistice, a promovării patrimoniului cultural;
3.Colaborează cu celelalte departamente pentru îndeplinirea sarcinilor specific;
4.Consultă sursele de finanţare disponibile pentru patrimoniul cultural;
5.Propune spre analiză sursele de finanţare direcţiei de proiecte, programe şi promovarea patrimoniului.

E.TEMATICA:

1. Finanţări pentru programe culturale din fonduri nerambursabile;
2. Management şi structură a unui proiect cultural şi de cercetare;
3.Cunoaşterea mecanismului de finanţare pentru aplicare la fonduri nerambursabile interne şi internaţionale.

F.BIBLIOGRAFIE:

1.H.G. nr. 427/2019 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 593 / 2011 privind organizarea şi funcţionarea Înstitutului Naţional al Patrimoniului;
2.Ordinul MCIN nr.2025/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului National al Patrimoniului si a organigramei acestuia, cu modificările şi completările ulterioare (Ordin MC nr.3029/2019);
3.Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea 157/1997 - Lege privind ratificarea Conventiei pentru protectia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptata la Granada la 3 octombrie 1985;
5.Legea 451/2002 - Lege nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000;
6.https://www.umpcultura.ro/ctg_5_fonduri-nerambursabile_pg_0.htm
7.https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
8.https://ec.europa.eu/regional_policy/funding/erdf_en
9.https://www.afcn.ro/
10.http://www.cultura.ro/planul-national-de-redresare-si-rezilienta-pnrr
11.https://www.icr.ro/

G.LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de Bibliograf IA în cadrul Secţiei programe şi proiecte culturale va avea loc în perioada 18.05.2023 - 22.06.2023.
Depunerea dosarelor
în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 06.06.2023, ora 10.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Lidia Gabriela Negrea, tel:0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.temp-18-250.cimec.ro) cel târziu la data de 08.06.2023, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 09.06.2023, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.temp-18-250.cimec.ro) cel târziu la data de 12.06.2023, ora 10.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 13.06.2023, ora 10.00 (fără a se depăşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.temp-18-250.cimec.ro) cel târziu la data de 14.06.2023, ora 10.00.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 15.06.2023, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.temp-18-250.cimec.ro) cel târziu la data de 16.06.2023, ora 10.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 19.06.2023, ora 10.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.temp-18-250.cimec.ro) cel târziu la data de 20.06.2023, ora 10.00.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 21.06.2023, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.temp-18-250.cimec.ro) cel târziu la data de 22.06.2023, ora 10.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.temp-18-250.cimec.ro), cel târziu la data de 22.06.2023, ora 12.00.

Pentru postul de Bibliograf IA (S), salariul variază între 5517 lei brut pentru vechime minimă şi 6870 lei brut pentru vechime maximă, la care se adaugă un spor în cuantum de 679 lei brut corespunzător condiţiilor de vechime minimă, respectiv 846 lei brut corespunzător condiţiilor de vechime maximă, pentru condiţii de muncă periculoase şi vătămătoare, precum şi o indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei lunar.
Situl web al institutului este: www.temp-18-250.cimec.ro


Întocmit,

Director adjunct programe,
proiecte, promovare şi metodologii

Daniela MIHAI

Read 180 times